English Español Somali

MNCPD Achieve Lub Cim

Ntawm Kev Ua Tau – Lub MN Center for Professional Development, peb zoo siab los txhawb nqa koj – raws li yog ib tus neeg koom xeeb tseem ceeb ntawm MN Childhood Care thiab Education Workforce. Peb muab cov kev pabcuam zoo rau cov neeg qhua, kev pab txhawb nqa, thiab kev pab cuam rau cov Kws Kho Mob thiab cov Kws Cob Qhia fab kev Zov Menyuam thiab qhia Kev Kawm Txawj. Peb txhawb nqa thiab peb ntseeg – Koj!

Thaum twg Koj ua Tiav,
Minnesota Ntsib Kev Muaj Yeej.

Nkag Koj Txoj Kev Mus Txoj Kev Muaj Yeej

white down arrow

Cov Neeg Zov Menyuam Yaus thiab Saib Xyaum Kawm Ntawv

Peb paub txog lub zog thiab lub sijhawm koj siv los saib xyuas kev loj hlob ntawm menyuam yaus. Cia peb pab koj! Peb muab kev nkag mus tau yooj yim rau cov kev pabcuam, cov kev pab, thiab kev txhawb nqa. Koj tuaj yeem tso siab tau rau peb; peb nyob ntawm no los pab koj ua kom tiav!

Cov Neeg Zov Menyuam Yaus thiab Saib Xyaum Kawm Ntawv

Peb paub txog lub zog thiab lub sijhawm koj siv los saib xyuas kev loj hlob ntawm menyuam yaus. Cia peb pab koj! Peb muab kev nkag mus tau yooj yim rau cov kev pabcuam, cov kev pab, thiab kev txhawb nqa. Koj tuaj yeem tso siab tau rau peb; peb nyob ntawm no los pab koj ua kom tiav!

Cov Kws Cob Qhia

We support the Minnesota network of highly knowledgeable trainers. Cia siab tau! Koj yeej ib txwm tuaj yeem nkag tau rau cov kev txhim kho thiab kev kawm zoo. Hauv kev koom tes nrog peb cov Kws Cob Qhia Pom Zoo hauv Achieve, peb nyob ntawm no los pab koj ua kom tiav txoj kev loj hlob!

Cov Kws Cob Qhia

We support the Minnesota network of highly knowledgeable trainers. Cia siab tau! Koj yeej ib txwm tuaj yeem nkag tau rau cov kev txhim kho thiab kev kawm zoo. Hauv kev koom tes nrog peb cov Kws Cob Qhia Pom Zoo hauv Achieve, peb nyob ntawm no los pab koj ua kom tiav txoj kev loj hlob!

Kev Txhim Kho Kev Ua Hauj Lwm Raws Txoj Kev Sib Raug Zoo (RBPD)

Peb paub txog qhov tseem ceeb ntawm kev taw qhia ib tus rau ib txoj kev loj hlob. RBPD Cov Kws Qhia Ntawv muaj ntau txoj kev kawm sib raug zoo, nrog rau kev cob qhia, kev qhia, thiab kev sib tham. Nrog cov tswv yim ntawm peb cov kws Tshaj Lij RBPD uas raug pom zoo, peb nyob ntawm no los pab txhawb koj ua kom tiav koj cov hom phiaj ua haujlwm.

Kev Txhim Kho Kev Ua Hauj Lwm Raws Txoj Kev Sib Raug Zoo (RBPD)

Peb paub txog qhov tseem ceeb ntawm kev taw qhia ib tus rau ib txoj kev loj hlob. RBPD Cov Kws Qhia Ntawv muaj ntau txoj kev kawm sib raug zoo, nrog rau kev cob qhia, kev qhia, thiab kev sib tham.  Nrog cov tswv yim ntawm peb cov kws Tshaj Lij RBPD uas raug pom zoo, peb nyob ntawm no los pab txhawb koj ua kom tiav koj cov hom phiaj ua haujlwm.

Cov Koom Haum Txhawb Nqa Kev Loj Hlob Fab hauj Lwm

Peb pab Cov Koom Haum Pab Txhawv Kev Txhim Kho Hauj Lwm los ntawm kev muab cov cij fim rau kev tsim kho thiab kawm txuj ci zoo. Cov Koom Haum Pab Txhawv Kev Txhim Kho Hauj Lwm ua lub luag haujlwm tseem ceeb los pab kom koj nkag tau mus rau cov kev cob qhia, chav kawm hauj lwm, rooj sib tham, thiab cov koom haum. Muaj ntau yam kev kawm, koj tuaj yeem ua tiav koj cov hom phiaj kev txhim kho txuj ci ntxiv!

Cov Koom Haum Txhawb Nqa Kev Loj Hlob Fab hauj Lwm

Peb pab Cov Koom Haum Pab Txhawv Kev Txhim Kho Hauj Lwm los ntawm kev muab cov cij fim rau kev tsim kho thiab kawm txuj ci zoo. Cov Koom Haum Pab Txhawv Kev Txhim Kho Hauj Lwm ua lub luag haujlwm tseem ceeb los pab kom koj nkag tau mus rau cov kev cob qhia, chav kawm hauj lwm, rooj sib tham, thiab cov koom haum. Muaj ntau yam kev kawm, koj tuaj yeem ua tiav koj cov hom phiaj kev txhim kho txuj ci ntxiv!

Lub Sijhawm Ua Daim Ntawv Thov

Peb tab tom ua cov ntaub ntawv uatau txais nyob rau hnub tim hauv qab no.

Puas xav kawm paub ntau ntxiv txog cov txheej txheem?

Kaum Ob Hlis

23

2019

Tus Neeg Tswv Cuab

Lub Sijhawm Ua Haujlwm

Kaum Ob Hlis

16

2019

Tus Kws Cob Qhia Kev Pom Zoo

Lub Sijhawm Ua Haujlwm

Ib tug tswv cuab ntawm National Workforce Registry Alliance National Workforce Registry Alliance - TAUJ Ib Qho Kev Pom Zoo

Peb Cov Neeg Koom Tes

Ua hauj lwm ua ke los txhawb kev kawm thaum ntxov.

Tsim - Qhov Cuab Yeej Kev Txhim Kho Qhov Kev Zoo & Kev Sau Npe hauv Minnesota

Parent Aware Minnesota

Child Care Aware of Minnesota

Minnesota Department of Human Services

First Children's Finance

Center for Inclusive Child Care Logo