English Español Somali

MNCPD Achieve Lub Cim

Ntawm Kev Ua Tau – Lub MN Center for Professional Development, peb zoo siab los txhawb nqa koj – raws li yog ib tus neeg koom xeeb tseem ceeb ntawm MN Childhood Care thiab Education Workforce. Peb muab cov kev pabcuam zoo rau cov neeg qhua, kev pab txhawb nqa, thiab kev pab cuam rau cov Kws Kho Mob thiab cov Kws Cob Qhia fab kev Zov Menyuam thiab qhia Kev Kawm Txawj. Peb txhawb nqa thiab peb ntseeg – Koj!

Thaum twg Koj ua Tiav,
Minnesota Ntsib Kev Muaj Yeej.

Nkag Koj Txoj Kev Mus Txoj Kev Muaj Yeej

white down arrow

Cov Neeg Zov Menyuam Yaus thiab Saib Xyaum Kawm Ntawv

Peb paub txog lub zog thiab lub sijhawm koj siv los saib xyuas kev loj hlob ntawm menyuam yaus. Cia peb pab koj! Peb muab kev nkag mus tau yooj yim rau cov kev pabcuam, cov kev pab, thiab kev txhawb nqa. Koj tuaj yeem tso siab tau rau peb; peb nyob ntawm no los pab koj ua kom tiav!

MN Achieve - Educators

Cov Neeg Zov Menyuam Yaus thiab Saib Xyaum Kawm Ntawv

Peb paub txog lub zog thiab lub sijhawm koj siv los saib xyuas kev loj hlob ntawm menyuam yaus. Cia peb pab koj! Peb muab kev nkag mus tau yooj yim rau cov kev pabcuam, cov kev pab, thiab kev txhawb nqa. Koj tuaj yeem tso siab tau rau peb; peb nyob ntawm no los pab koj ua kom tiav!

Cov Kws Cob Qhia

We support the Minnesota network of highly knowledgeable trainers. Cia siab tau! Koj yeej ib txwm tuaj yeem nkag tau rau cov kev txhim kho thiab kev kawm zoo. Hauv kev koom tes nrog peb cov Kws Cob Qhia Pom Zoo hauv Achieve, peb nyob ntawm no los pab koj ua kom tiav txoj kev loj hlob!

MN Achieve - Trainers

Cov Kws Cob Qhia

We support the Minnesota network of highly knowledgeable trainers. Cia siab tau! Koj yeej ib txwm tuaj yeem nkag tau rau cov kev txhim kho thiab kev kawm zoo. Hauv kev koom tes nrog peb cov Kws Cob Qhia Pom Zoo hauv Achieve, peb nyob ntawm no los pab koj ua kom tiav txoj kev loj hlob!

Kev Txhim Kho Kev Ua Hauj Lwm Raws Txoj Kev Sib Raug Zoo (RBPD)

Peb paub txog qhov tseem ceeb ntawm kev taw qhia ib tus rau ib txoj kev loj hlob. RBPD Cov Kws Qhia Ntawv muaj ntau txoj kev kawm sib raug zoo, nrog rau kev cob qhia, kev qhia, thiab kev sib tham. Nrog cov tswv yim ntawm peb cov kws Tshaj Lij RBPD uas raug pom zoo, peb nyob ntawm no los pab txhawb koj ua kom tiav koj cov hom phiaj ua haujlwm.

MN Achieve - Relationship Based Professional Development

Kev Txhim Kho Kev Ua Hauj Lwm Raws Txoj Kev Sib Raug Zoo (RBPD)

Peb paub txog qhov tseem ceeb ntawm kev taw qhia ib tus rau ib txoj kev loj hlob. RBPD Cov Kws Qhia Ntawv muaj ntau txoj kev kawm sib raug zoo, nrog rau kev cob qhia, kev qhia, thiab kev sib tham.  Nrog cov tswv yim ntawm peb cov kws Tshaj Lij RBPD uas raug pom zoo, peb nyob ntawm no los pab txhawb koj ua kom tiav koj cov hom phiaj ua haujlwm.

Cov Koom Haum Txhawb Nqa Kev Loj Hlob Fab hauj Lwm

Peb pab Cov Koom Haum Pab Txhawv Kev Txhim Kho Hauj Lwm los ntawm kev muab cov cij fim rau kev tsim kho thiab kawm txuj ci zoo. Cov Koom Haum Pab Txhawv Kev Txhim Kho Hauj Lwm ua lub luag haujlwm tseem ceeb los pab kom koj nkag tau mus rau cov kev cob qhia, chav kawm hauj lwm, rooj sib tham, thiab cov koom haum. Muaj ntau yam kev kawm, koj tuaj yeem ua tiav koj cov hom phiaj kev txhim kho txuj ci ntxiv!

MN Achieve - Training Sponsor Organizations

Cov Koom Haum Txhawb Nqa Kev Loj Hlob Fab hauj Lwm

Peb pab Cov Koom Haum Pab Txhawv Kev Txhim Kho Hauj Lwm los ntawm kev muab cov cij fim rau kev tsim kho thiab kawm txuj ci zoo. Cov Koom Haum Pab Txhawv Kev Txhim Kho Hauj Lwm ua lub luag haujlwm tseem ceeb los pab kom koj nkag tau mus rau cov kev cob qhia, chav kawm hauj lwm, rooj sib tham, thiab cov koom haum. Muaj ntau yam kev kawm, koj tuaj yeem ua tiav koj cov hom phiaj kev txhim kho txuj ci ntxiv!

Lub Sijhawm Ua Daim Ntawv Thov

Peb tab tom ua cov ntaub ntawv uatau txais nyob rau hnub tim hauv qab no.

Puas xav kawm paub ntau ntxiv txog cov txheej txheem?

Tsib Hlis

10

Tus Neeg Tswv Cuab

Lub Sijhawm Ua Haujlwm

Tsib Hlis

18

Tus Kws Cob Qhia Kev Pom Zoo

Lub Sijhawm Ua Haujlwm

Ib tug tswv cuab ntawm National Workforce Registry Alliance National Workforce Registry Alliance - TAUJ Ib Qho Kev Pom Zoo

Peb Cov Neeg Koom Tes

Ua hauj lwm ua ke los txhawb kev kawm thaum ntxov.

Tsim - Qhov Cuab Yeej Kev Txhim Kho Qhov Kev Zoo & Kev Sau Npe hauv Minnesota

Parent Aware Minnesota

Child Care Aware of Minnesota

Minnesota Department of Human Services

First Children's Finance

Center for Inclusive Child Care Logo

Nanny
Camp Counselor
Guardian ad Litem
Assistant Teacher
Child Care Center Director
Youth Worker
Recreation Leader/Director
Child Care Lead Teacher
Teacher’s Aide
Family Child Care Provider
Early Head Start Teacher
Food Program Monitor
RBPD Specialist
Home Visitor
Achieve Trainer I
Public School Paraprofessional or Teacher’s Aide
RBPD Specialist
Child/Family Counselor
Child Welfare Social Worker
Early Childhood and Family Education (ECFE) Teacher
Special Education Teacher
Registered Dietician or Nutritionist
Human Service Director
Achieve Trainer II
Child Support Officer
K-6 Teacher
ECFE Parent Educator
Early Intervention Specialist
Head Start Teacher
Professional Development Advisor
Infant and Early Childhood Mental Health Specialist
Educational Researcher
Achieve Master Trainer
Children’s Librarian
Family Therapist
Child Development Specialist
Early Childhood Professor (College or University)
School Counselor
Speech & Language Pathologist
Child Psychologist
DHS Announcements
Submit a Listing
Community Forum
Submit a Listing
KCF CONTENT AREACORE COMPETENCY (OLD)CDA CONTENT AREA
I: Child Development and LearningI: Child Growth & Development8: Principles of Child Development and Learning
II.A: Creating Positive Learning ExperiencesIIa: Creating the Learning Environment2: Steps to advance children’s physical and intellectual development
II.B: Promoting Cognitive DevelopmentIIc: Language and Literacy IId: Cognitive Development2: Steps to advance children’s physical and intellectual development
II.C: Promoting Social and Emotional DevelopmentIIe: Personal and Social Development IV: Interactions with Children3: Positive ways to support children’s social and emotional development
II.D: Promoting Physical DevelopmentIIb: Physical Development2: Steps to advance children’s physical and intellectual development
II.E: Promoting Creative DevelopmentIIf: Creativity and the Arts2: Steps to advance children’s physical and intellectual development
III: Relationships with FamiliesV: Families and Communities4:Strategies to establish productive relationships with families
IV.A: Observing, Recording and Assessing DevelopmentIII: Assessment and Planning for Individual Needs7: Observing and recording children’s behavior
IV.B: Assessing and Using Information to PlanIII: Assessment and Planning for Individual Needs7: Observing and recording children’s behavior
IV.C: Assessing and Using Information to Enhance and Maintain Program QualityVII: Program Planning and Evaluation5: Strategies to manage effective program operation
V: Historical and Contemporary Development of Early Childhood EducationN/A6: Maintaining a commitment to professionalism
VI: ProfessionalismVIII: Professional Development and Leadership6: Maintaining a commitment to professionalism
VII.A: Establishing Healthy PracticesVI: Health, Safety and Nutrition
1: Planning a safe, healthy learning environment
VII.B: Ensuring SafetyVI: Health, Safety and Nutrition
1: Planning a safe, healthy learning environment
VII.C: Providing Healthy NutritionVI: Health, Safety and Nutrition
1: Planning a safe, healthy learning environment
VIII: Application through Clinical ExperiencesN/A6: Maintaining a commitment to professionalism